Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste, Joonas Merelä

Laatimispäivämäärä: päivitetty 9.7.2024

 

1. Rekisterinpitäjä

Joonas Merelä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joonas Merelä
in**@jo**********.com

 

3. Rekisterin nimi

Joonas Merelä asiakastietorekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ensisijaisena tarkoituksena henkilörekisterillä on asiakkaan tutkimusten ja harjoittelun suunnittelun ja toteutuksen kirjaaminen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu. Rekisteriä käytetään käsitellessä asiakassuhdetietoja, harjoittelukirjauksia ja/tai palautteita.
Tietoja voidaan käyttää myös Joonas Merelän oman toiminnan analysointiin, valvontaan, suunnittelemiseen ja kehittämiseen, tilastointiin sekä palveluista tiedottamiseen ja muistuttamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista tallennetaan seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti, palvelutapahtumien tiedot, laskutustiedot, asiakashistoria ja muut tarvittavat asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsestään antamat tiedot ja estot, maksajatahojen mahdolliset harjoittelun kannalta oleelliset palautteet. Tietoja kertyy myös harjoittelujakson aikana. Kaikki tieto saadaan asiakkaan suostumuksella.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Tietoja voidaan luovuttaa Joonas Merelän avustajien tai kollegoiden välillä asiakkaan harjoitusjakson niin edellyttäessä.
Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Asiakas voi perua suostumuksensa koska tahansa.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen ja säilytyksen periaatteet

Kaikki tieto on salassa pidettävää ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Asiakkaan harjoitukseen liittyviä tietoja ja asiakirjoja saavat käsitellä vain asiakkaan harjoitukseen tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt, mikäli asiakas ei erikseen anna lupaa tietojen jakoon. Manuaalista arkistoa säilytetään lukitussa tilassa, johon avain on Joonas Merelällä

 

10.Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 

11.Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.